પ્રકરણ 1. સંખ્યા
પ્રકરણ 2. સાદુંરૂપ
પ્રકરણ 3. દશાંશ - અપૂર્ણાંક
પ્રકરણ 4. વર્ગ - વર્ગમૂળ
પ્રકરણ 5. ધન - ધન મૂળ
પ્રકરણ 6. ધાત અને ઘાતાંક
પ્રકરણ 7. લ.સા.અ. અને ગુ.સા.અ.
પ્રકરણ 8. ટકાવારી
પ્રકરણ 9. નફોખોટ
પ્રકરણ 10. સાદું વ્યાજ
પ્રકરણ 11. ચક્રવૃધી વ્યાજ
પ્રકરણ 12. ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ
પ્રકરણ 13. સાંકળ નો નિયમ
પ્રકરણ 14. કામ અને મેહેનતાણું
પ્રકરણ 15. નળ અને ટાંકી
પ્રકરણ 16. સમય અને અંતર
પ્રકરણ 17. ટ્રેન

પ્રકરણ 18. હોળી અને પ્રવાહ
પ્રકરણ 19. ગુણોત્તર અને પ્રવાહ
પ્રકરણ 20. ઉમર સબંધિત દાખલ
પ્રકરણ 21. ભાગીદારી
પ્રકરણ 22. મિશ્રણ
પ્રકરણ 23. ચોરસ
પ્રકરણ 24. લંબચોરસ
પ્રકરણ 25. ત્રિકોણ
પ્રકરણ 26. વર્તુળ
પ્રકરણ 27. સમઘન અને લબધન
પ્રકરણ 28. નળાકાર
પ્રકરણ 29. શકું
પ્રકરણ 30. ગોળ
પ્રકરણ 31. સિરીઝ
પ્રકરણ 32. સમાંતર શ્રેણી
પ્રકરણ 33. મઘ્યક, મધ્યસ્થ અને બહુલક
પ્રકરણ 34. યામ ભૂમિતિ
પ્રકરણ 35. અંતર અને ઉંચાઈ
પ્રકરણ 36. સંભાવના
પ્રકરણ 37. ક્રમચય અને સંચય
પ્રકરણ 38. ગણ

Powered by Blogger.