Join WhatsApp Group : Click Here

Join Telegram Channel : Click Here

સરકારી મધ્યસ્થ મુદ્રણાાલય ગાંધીનગર એપ્રેન્ટિસશીપ માટે ભરતીની જાહેરાત

એપ્રેન્ટિસશીપ માટે ભરતીની જાહેરાત

એપ્રેન્ટિસ અધિનિયમ-1961  હેઠળ અત્રેના મુદ્રણાલયમાં નીચે દર્શાવેલ ટ્રેડમાં એપ્રેન્ટિસશીપ માટે ભરતી | કરવાની થાય છે. દરેક ટ્રેડ માટે વય મર્યાદા તા.13-10-2023 ના રોજ 14 વર્ષથી ઓછી અને 25 વર્ષથી વધુ હોવી જોઇએ નહીં.

1. ટ્રેડ : બુક બાઇન્ડર
કુલ જગ્યા : 04 જગ્યા
લાયકાત : ધોરણ-9 પાસ 

2. ટ્રેડ : ઑ.મશીન માઇન્ડર
કુલ જગ્યા : 01 જગ્યા
લાયકાત : ધોરણ-10 પાસ (સાયન્સ વિષય સાથે)

નોંધઃ બુક બાઇન્ડર ટ્રેડમાં આઇ.ટી.આઇ. પાસ કરેલ હશે તેને 1 વર્ષની છૂટ આપવામાં આવશે અને આગલા વર્ષમાં પ્રવેશ મળશે. દરેક ઉમેદવારોએ https://www.apprenticeshipindia.gov.in વેબસાઈટ પર ફરજીયાત રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલ હોવું જોઇએ અને રજીસ્ટ્રેશન નંબર અરજી ઉપર ફરજીયાત દર્શાવવાનો રહેશે. ઉમેદવારોએ જન્મ તારીખનો દાખલો, શૈક્ષણિક પરિણામ પત્રક તેમજ જરૂરી લાયકાતના પ્રમાણપત્રોની સ્વ- |પ્રમાણિત કરેલ નકલો સાથે તા.13-10-2023 સુધીમાં શ્રેયાન વ્યવસ્થાપકશ્રી, સરકારી મધ્યસ્થ મુદ્રણાલય, | ઘ-4 સર્કલ નજીક, સેક્ટર-29, ગાંઘીનગર-382029ને મળે તે રીતે અરજી કરવી. રૂબરૂ મુલાકાત માટે ઉમેદવારે પોતાના સ્વ-ખર્ચે હાજર થવાનું રહેશે. તાલીમનો સમયગાળો તેમજ સ્ટાઈપેન્ડ એપ્રેન્ટિસ અધિનિયમ-1961 મુજબ રહેશે. તાલીમ પૂર્ણ થયેથી આપોઆપ છૂટા થયેલ ગણાશે. Powered by Blogger.